Historia i teraźniejszość
Przebieg prac Komisji ds. Jakości, Zarządu, Rady i Walnego Zgromadzenia członków PIFS oraz inne działania związane z SUS PIFS
 
2009 - Komisja ds. Jakości pracowała nad Standardem Usługi Szkoleniowej PIFS od początku 2009 roku.
02-05.2009 - Opracowanie pierwszej wersji dokumentu SUS
05-06.2009 - Konsultacje I wersji dokumentu SUS
16.06.2009 – I wersja dokumentu SUS w dokumentacji Walnego Zgromadzenia
06-09.2009 – Zawieszenie prac nad dokumentem i zawieszenie prac Komisji ds. Jakości
10.2009 – Wznowienie prac Komisji ds. Jakości w nowym składzie i w ramach nowej formuły
23-24.10.2009 - Warsztaty Strategiczne Członków Zarządu, Członków Rady i Pełnomocników Zarządu PIFS w Falentach k/Warszawy. Efekt --> Wypracowanie i promowanie Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS uznane za jeden z ważniejszych celów strategicznych Izby
16.12.2009 – Jubileusz 5-lecia PIFS. Potwierdzenie, że wypracowanie i promowanie Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS jest jednym z ważniejszych celów strategicznych Izby
01-02.2010 – Badanie opinii firm zrzeszonych w PIFS na temat Standardu Usługi Szkoleniowej w kwestiach potrzeby i korzyści istnienia standardu, jego zakresu oraz zainteresowania firm członkowskich uczestnictwem w pracach nad tworzeniu SUS wraz z Komisją ds. Jakości (98 ankiet (wysłanych 320)
04-05. 2010 - Opracowanie pierwszej, ogólnej wersji SUS zawierającej opinie zebrane podczas badania ankietowego, perspektywę klienta i perspektywę firmy szkoleniowej w odniesieniu dla Szkoleń zamkniętych/projektów dedykowanych
10 czerwca 2010 – Podsumowanie stanu prac nad dokumentem Standardu Usługi Szkoleniowej  --> prezentacja SUS na Walnym Zgromadzeniu (prezentacja komisji ds. jakości z dnia 28 Maja 2010)
Od 04.2010 – Intensywne praca nad SUS – zmodyfikowanie Standardu Usługi Szkoleniowej bazując na dokumentacji wypracowanej z lat poprzednich
08-09.10.2010  – Warsztaty w Serocku i analiza Małopolskiego Standardu Usługi Szkoleniowej
16.11.2010  – Nawiązanie współpracy z Partnerstwem Małopolskim na rzecz Kształcenia Ustawicznego
24.11.2010 – Uchwała Rady – Rada rekomenduje Zarządowi i Komisji Jakości wypracowanie Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS (przy wykorzystaniu z dorobku innych organizacji i Projektów w tym zakresie) w wymiarze wykraczającym poza pracę trenera, czyli standardu obejmującego zarządzania firmą szkoleniową, standardu procesu/usługi szkoleniowej, standardu kadry szkoleniowej, standardu organizacji i logistyki
Od stycznia 2011 - trwają konsultacje w PIFS nad propozycją Standardów
20.01.2011 – Spotkanie w Warszawie Komisji ds. Jakości i przedstawicieli Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
10.03.2011 - Opis stanowiska Komisji ds. Jakości w sprawie Małopolskiego SUS i jego przedłożenie Zarządowi PIFS w celu akceptacji i wysłania do WUP-u w Krakowie
20-21.05. 2011 - Dyskusja na temat SUS podczas Warsztatów w Rawie Mazowieckiej
05.-15.06. – Intensywna praca nad SUS Członków Rady, Zarządu i Komisji Jakości
03-06.2011 - Wypracowanie przez komisję ostatecznej wersji Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS
16.06.2011 - przyjęcie Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS przez Walne Zgromadzenie
 07.2011 - Rada PIFS zobowiązuje Zarząd, by jak najszybciej rozpoczął upowszechnianie SUS PIFS.
07.2011 – promocja Standardu Usługi Szkoleniowej w Ministerstwach, WUP-ach, PUP-ach, Urzędach Marszałkowskich, Izbach Gospodarczych (informacja, że PIFS opracował SUS i rozpoczyna proces wdrażania).
17.08.2011 - Spotkanie Dyrekcji WUP Kraków z przedstawicielami Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Tematem spotkania był Małopolski Standard Usług Edukacyjno - Szkoleniowych opracowany na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Standard Usługi Szkoleniowej opracowany przez PIFS. (w Krakowie w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy)
30.08.2011 - Spotkanie Przedstawicieli Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z Panią Dorotą Bortnowską, Zastępcą Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Prezes PIFS nakreślił ideę wspólnego projektu, w którym ważną rolę mogłoby odegrać MRR. Chodzi o kampanię edukacyjną, skierowaną do odbiorców szkoleń, głównie przedsiębiorców z sektora MŚP, w której nastąpiłoby pokazanie pozytywnych aspektów szkoleń oraz rekomendacja wyboru szkoleń od sprawdzonych firm, które stosują Standard Usługi Szkoleniowej PIFS. MRR jest zainteresowany promowaniem SUS PIFS
30.09.20111 - przyjęcie uchwały Zarządu PFS w sprawie składania ofert na usługę, polegającą na długofalowej współpracy, mającej na celu tworzenie Projektów i pisanie wniosków na dofinansowanie działalności organizacji społeczno-gospodarczych, w tym min. na konferencję promującą SUS PIS oraz na wdrażanie SUS
10.2011 - Promocja Standardu Usługi Szkoleniowej na konferencji podczas Dni Uczenia się Dorosłych 2011 w Łodzi
26.10.2011 - Kolejne spotkanie przedstawicieli PIFS Dorotą Bortnowską, Zastępcą Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Podczas spotkania jednym z tematów rozmowy była planowana przez naszą Izbę kampania społeczna na temat Standardu Usługi Szkoleniowej.
10-11.2011 - opracowanie dokumentów regulujących wdrażanie Standardu Usługi Szkoleniowej zgodnie z SUS przyjętym przez Walne Zgromadzenie PIFS 2011 – intensywne uczestnictwo Rady, Zarządu i Komicji Jakości w opracowywaniu dokumentów regulujących potwierdzanie stosowanie SUS PIFS przez firmy szkoleniowe.
15.11.2011 - Efekt --> Przyjęcie przez Zarząd PIFS dokumentów regulujących wdrażanie Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS
11.2011 - wysłanie do MRR planu promocji Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS wraz z założeniami budżetowymi
11.2011 - W ramach podjętej strategii wdrażania Standardu Usługi Szkoleniowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych przy wsparciu biura PIFS opracowana została subdomena sus.pifs.org.pl, na której zamieszczone są do dyspozycji członków PIFS materiały SUS
01.12.2011 - Izba zaczęła przyjmować oświadczenia firm o stosowaniu Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS na rok 2012 i dokonuje wpisu do prowadzonego przez siebie rejestru firm deklarujących spełnianie standardu SUS PIFS na rok kalendarzowy 2012
03.2012 - Zarząd przedstawił plan dalszych prac nad Standardem Usługi Szkoleniowej PIFS dla Komisji ds. Jakości i tak, jak do tej pory jest otwarty na wszelkie propozycjesłużące opracowaniu przez Komisję propozycji nowej wersji SUS, która byłaby przedmiotem uchwały ZWZ w 2013 roku
30.04.2012 - Izba przyjęła już 80 oświadczeń firm szkoleniowych o stosowaniu Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS na rok 2012
01-04 2012 - Dalsze prace nad SUS PIFS - analiza i dyskusja nad propozycjami zmian w SUS PIFS, zgłoszonymi przez podgrupę, podczas spotkania w dniu 3 listopada 2011 r.; Analiza wniosków z badań; Sugestie środowiska - powszechny dialog (warsztaty PIFS, forum lub inna forma społecznościowego dialogu).
01-04 2012 - Opracowanie propozycji nowej wersji SUS, która byłaby przedmiotem uchwały ZWZ w 2013 roku.
9-10.03.2012 - Warsztaty PIFS w Spytkowicach
08. 2012 - opracowanie i dystrybucja broszury informacyjnej Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS dla odbiorców szkoleń
15.10.2012 - Izba przyjęła już 96 oświadczeń firm szkoleniowych o stosowaniu Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS na rok 2012.
11.2012 – Izba zaczęła przyjmować oświadczenia firm o stosowaniu Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS na rok 2013 i dokonuje wpisu do prowadzonego przez siebie rejestru firm deklarujących spełnianie standardu SUS PIFS na rok kalendarzowy 2013
05.2013 – Izba zaczęła przyjmować oświadczenia firm o stosowaniu Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS na rok 2013 i dokonuje wpisu do prowadzonego przez siebie rejestru firm deklarujących spełnianie standardu SUS PIFS na rok kalendarzowy 2014
12.2014 – Izba zaczęła przyjmować oświadczenia firm o stosowaniu Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS na rok 2015 i dokonuje wpisu do prowadzonego przez siebie rejestru firm deklarujących spełnianie standardu SUS PIFS na rok kalendarzowy 2015
12.2015 – Izba zaczęła przyjmować oświadczenia firm o stosowaniu Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS na rok 2016 i dokonuje wpisu do prowadzonego przez siebie rejestru firm deklarujących spełnianie standardu SUS PIFS na rok kalendarzowy 2016
01.2017 – Izba zaczęła przyjmować oświadczenia firm o stosowaniu Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS na rok 2017 i dokonuje wpisu do prowadzonego przez siebie rejestru firm deklarujących spełnianie standardu SUS PIFS na rok kalendarzowy 2017
poleć znajomemu wersja do druku